Przedszkole nr 2

Oferta edukacyjna

 

 

   

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i wymaganiom dzieci, rodziców i czasów, w których żyjemy, naszą pracę organizujemy tak, aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieci, rozwój ich zainteresowań, zdolności. Organizujemy zajęcia z różnych obszarów edukacji oraz aktywnie realizujemy innowacyjne programy nauczania.  

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

 http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2wolomin/podstwawa-programowa-2017.pdf

 

 

 

Od października 2014 roku realizujemy program

 

Dziecięca Kraina Kreatywności DKK

KIDS OF CREATIVITY LAND

 

Celem prgramu jest zachęta nauczycieli do wymiany interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń. Rozwijanie kreatywności i zapobieganie rutynowych zachowań w pracy z dzieckiem. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podążanie za potrzebami dziecka XXI wieku.

 

 

Kreatywność ciągle nie jest doceniana, a czasami nawet się ją ignoruje.

Kreatywność jest niezbędna w życiu kazdego dziecka, dorosłego.

Kreatywność to pomysły, rozwiązania, rozważania, refleksje, zabawa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Program Bezpieczne Przedszkole

autorstwa Agaty Gabrysz i Aleksandry Baraciak

     Celem programu jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może pojawić się w czasie zabawy, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków ich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł, norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

W ramach realizacji programu organizowane są spotkania dzieci z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej.

 

 

 

 

PROGRAM OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

      Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak „dobry kolega, dobra koleżanka” mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci. 

 
 
 
 
 
            Główne cele:
 
  • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
  • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
  • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
  • uczenie jak radzić sobie w rożnych sytuacjach
  • rozwijanie zainteresowań i talentów
  • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAM ZDROWY PRZEDSZKOLAK

 

        Udowodnione jest, że okres edukacji przedszkolnej to czas kształtowania się nawyków dziecka, które będą rzutowały na całe jego przyszłe życie. Warto zadbać o to, by były one właściwe i zdrowe.

       Realizując założenia programu zależy nam na stopniowym, ale trwałym i sukcesywnym wprowadzaniu zmian na korzyść zdrowia dzieci. Staramy się pokazać dzieciom i ich rodzicom, jak zdrowo się odżywiać poprzez szereg zajęć i zabaw zachęcających do zdrowego odżywiania.

       Wszystkie działania mają na celu pokazanie, jak zastąpić niezdrowe produkty żywnościowe w codziennej diecie równie smacznymi, ale wartościowymi. Urozmaicanie posiłków zapobiega niedoborom, gdyż nie ma produktu żywnościowego, który dostarczałby wszystkich składników pokarmowych w odpowiednich ilościach jednocześnie. W codziennej diecie znajdują się produkty z każdej z podstawowych grup.: produkty zbożowe i ziemniaki; warzywa i owoce; mleko i produkty mleczne; mięso, wędliny, ryby i jaja; tłuszcze; nasiona strączkowe i orzechy; cukier i słodycze. To, co jemy, wpływa bezpośrednio na samopoczucie i ważne czynności naszego organizmu. Mamy nadzieję, że wykorzystanie różnych form i metod w znaczny sposób przyczyni się do profilaktyki nadwagi i otyłości. 

 


 

 
 
 
 
 
 
„Klucz do uczenia się” ("Key to Learning") to wyjątkowy program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oparty na pedagogice słynnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego. Jego wyjątkowość polega na tym, że uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Autorka programu to Galina Dolya, rosyjski krajowy doradca do spraw edukacji. Teoria Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci, najważniejszym elementem jest rozwinięcie umiejętności uczenia się, to znaczy przygotowanie dziecka do tego, aby w pełni potrafiło wykorzystać swój potencjał umysłowy. Ważną cechą zajęć jest ich zabawowa forma, która angażuje i motywuje dzieci. „Klucz do uczenia się” rozwija wszystkie rodzaje inteligencji u dzieci.
„Klucz do uczenia się” składa się z 21 modułów, w każdym module jest 30 sesji. Moduły dla dzieci młodszych noszą nazwę gąsienic, natomiast te trudniejsze to motyle. Konstrukcja programu pozwala na tworzenie sytuacji, gdzie dziecko może się wykazać. Nauczyciel jest tu przewodnikiem i wspomaga dziecko z boku, nigdy nie wykonuje za dzieci powierzonych im zadań. Dzieci uczestniczące w zajęciach stają się bardziej otwarte na świat, starają się poszukiwać ciągle to nowych rozwiązań – nie czekają na gotowe odpowiedzi. Stają się pewne siebie i wierzą w swoje możliwości – rozwijają skrzydła. „Klucz do uczenia się” wprowadza język symboli, które są tak ważne do życia w dzisiejszym świecie pełnym schematów, diagramów, map, planów, symboli, liter, cyfr, numerów, tabel itp. Uczy dzieci posługiwania się symbolami i rozumienia ich. W różnym stopniu wspomaga wczesny rozwój dzieci: komunikację, czytanie, pisanie, liczenie, wyciąganie wniosków, rozwój twórczy i artystyczny, rozwój osobisty i społeczny oraz emocjonalny i fizyczny.
Szczególną rolę w zajęciach odgrywają procesy społeczne wspierające rozwój – dzieci uczą się w drodze wspólnej dyskusji, grupowego wnioskowania, współpracy, wzajemnej pomocy i akceptacji. Stają się bardziej aktywne, otwarte, samodzielne i spontaniczne. Potrafią z łatwością wchodzić w role, używają kodów i symboli i rozumieją je. Dzieci rozwijają swoje uzdolnienia, są szczęśliwe i chętne do działania. Co najważniejsze, nie boją się niepowodzenia.
Program „Klucz do uczenia się” całkowicie pokrywa się z obecnie obowiązującą podstawą programową. Treści programowe, na których oparto sesje w poszczególnych modułach programu sprzyjają rozwojowi w aspekcie indywidualnym i społecznym, pozwalają na wspomaganie umiejętności komunikacyjnych i językowych, zachęcają do logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, opanowania podstawowych pojęć matematycznych, pozwalają też na poznanie i zrozumienie świata, wspomagają rozwój fizyczny i twórczy dzieci. Ponadto program wspiera Rodziców w procesie wychowania i pomaga im przekazywać wiedzę swoim dzieciom. Daje im możliwość poznania interesujących sposobów na stymulowanie rozwoju własnego dziecka.
 
Moduły programu:
·         „ Literacki” – rozwija zamiłowanie do słuchania bajek, dzieci zapoznają się z ich językiem, a następnie zastępują rzeczywiste postacie symbolami, które pozwalają dogłębniej zrozumieć strukturę utworu.
·         „Matematyka sensoryczna” – daje fundamenty do nauki prawdziwej matematyki, wprowadza we właściwości i cechy przedmiotów (kolor, kształt, rozmiar), poprzez porównywanie, badanie, modelowanie. Doskonali umiejętności rozwojowe i wyrównuje zdolności dzieci.
·         „Konstrukcje” – rozwija u dzieci umiejętność planowania i analizowania struktury przedmiotów i obiektów, dzieci planują i wprowadzają swoje plany w życie.
·         „Gry rozwijające” – uczy dzieci kreatywnego rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań, maluchy poznają własną wartość.
·         „Od bazgrania do pisania” – poprzez zabawy plastyczne przygotowuje dzieci do pisania i tworzenia wypowiedzi.
·         „Ja, Ty, Świat” – rozwija zdolności poznawcze.
·         „Ruch ekspresyjny” – rozwija inteligencję emocjonalną i kształtuje umiejętność komunikacji pozawerbalnej.
·         „Kreatywne modelowanie” – pozwala dzieciom współpracować podczas tworzenia prac artystycznych, uczy kreatywności, dzieci odkrywają, co to wzór i symetria.
·         „Logika” - „pozwala widzieć to, co niewidzialne”, uczy dostrzegać cechy przedmiotów i porównywać je, uczy wyciągania wniosków i porządkowania zdobytych wiadomości.
·         „Wizualno - przestrzenny” – pomaga dzieciom rozwinąć umiejętność postrzegania, uczy czytania map i planów.
·         „Program badawczy” – pozwala dzieciom zrozumieć podstawowe informacje dotyczące ludzi i świata przyrody.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Dziecięca Matematyka" profesor E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  
 
 "Dziecięca Matematyka" profesor E. Gruszczyk- Kolczyńskiej polega na organizowaniu kształcących sytuacji- zabaw, zadań do wykonania i ćwiczeń w których dziecko może gromadzić wartościowe doświadczenia. Jest to rodzaj bodźca potrzebnego dziecięcemu umysłowi do tworzenia oraz doskonalenia schematów poznawczych i emocjonalnych. Dlatego doświadczenia te muszą być dobrane na miarę uczącego się dziecka, stosownie do jego rozwojowych potrzeb.
Proces uczenia się przynosi wspaniałe efekty wówczas, gdy jest dopasowany do dziecięcych możliwości.
Program składa się z kilku etapów, które realizowane we właściwej kolejności pozwolą dziecku opanować szereg zagadnień z otaczającego go świata.
Pierwszy etap to:
-  wspomaganie dziecka w tworzeniu własnego JA
- poznawanie otoczenia, w którym ono żyje
- doskonalenie czynności samoobsługowych
- wspomaganie dziecka w rozwijaniu koordynacji ruchowej
- wspomaganie dziecięcego intelektu
- wspomaganie rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego
- klasyfikowanie
- wszechstronny rozwój mowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
 
     Od kilku lat w Przedszkolu nr 2 wykorzystujemy w pracy z dziećmi Metodę Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Głównym celem tej metody jest:
- kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz  umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi;
·       -  wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch twórczy, kontakt emocjonalny i wzrokowy;
·       -  kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły, rozwijanie zaufania do partnera;
     
Ćwiczenia stosowane w tej  metodzie to różnorodne aktywności ruchowe. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju dzieci w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów. Ćwiczymy boso, na podłodze, każdy może ćwiczyć we własnym zakresie. Nie ma słabszych, gorszych czy smutnych. Wszyscy są aktywni, radośni, nie ma rywalizacji, każdy jest tu zwycięzcą. Dzieci bardzo lubią aktywności ruchowe proponowane przez Weronikę Sherborne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
                                                                                 
WYKAZ PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU
W PRZEDSZKOLU NR 2 IM. PYZY WĘDROWNICZKI W WOŁOMINIE
w roku szkolnym 2022/2023
 
 
LP
NAZWA PROGRAMU
AUTOR
POZIOM EDUKACYJNY
1.
 
„ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT”
Jadwiga Pytlarczyk
Wszystkie grupy
2.
 
„DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI”
Mirella Nawrot
Wszystkie grupy
3.
 
„W RADOŚCI DZIECI BOŻYCH”
ks. Tadeusz Śmiech
GRUPY: VI, VII
4.
"OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"
Mirella Nawrot, Irena Dzierzgowska
Wszystkie grupy
5.
"KLUCZ DO UCZENIA SIĘ"
Lew Wygotski
GRUPY:I, II, VI, VII