Przedszkole nr 2

RODO

Dbając o ochronę Państwa danych, w trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, przedstawiamy informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO)

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administratorem danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 2 IM. PYZY WĘDROWNICZKI, ul. Polna 32; 05-200 Wołomin, zwane dalej jako ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO), które przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksander Jaszczołt, e-mail: aleksander.jaszczolt@gmail.com

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie, w tym realizacji praw osób, o których mowa  w art. 15 – 21 RODO

 

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr 22 776 21 73, w drodze korespondencji elektronicznej (przedszkole2wolomin@wp.pl) lub pisemnie na adres placówki (ul. Polna 32, 05-200 Wołomin)

 

JAKI RODZAJ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

 

ADO przetwarza dane wskazane we wnioskach o przyjęcie do przedszkola, deklaracjach o kontynuacji edukacji przedszkolnej, oświadczeniach osób upoważnionych do odbioru dziecka. Przedszkole posiada Monitoring wizyjny, dane przetwarzane są tylko dla potrzeb przedszkola. Monitoring ma na celu ochronę mienia przedszkola.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), Statucie Przedszkola oraz zadań zlecanych przez organ prowadzący.

 

KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI?

 

Z Państwa danymi osobowymi zapoznają się:

  • nauczyciele przedszkola
  • zatrudnieni specjaliści

 

 

PRZEZ, JAKI CZAS PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ukończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej.

 

POUCZENIA O PRZYSŁUGUJĄCYCH RODZICOWI PRAWACH ("MA PAN/I PRAWO DO"):

 

a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

 

c) podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.