Przedszkole nr 2

REKRUTACJA 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin

 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 20 lutego do 27 lutego 2024 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie muszą brać udziału w rekrutacji.

UWAGA! Niezłożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dziecka zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek) lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat), niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego, w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola pierwszego wyboru można dodatkowo wybrać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do:

 1. Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki z siedzibą przy ul. Polnej 32;
 2. Przedszkola nr 5 im. Kota w butach z siedzibą przy ul. Broniewskiego 2;
 3. Przedszkola nr 6 im. Bajka z siedzibą przy ul. Kościelnej 70;
 4. Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w nowej siedzibie przy ul. Wiejskiej 6;
 5. Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15;
 6. Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka z siedzibą przy al. Armii Krajowej 56;
 7. Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach z siedzibą przy ul. Szosa Jadowska 37;
 8. Przedszkola im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie z siedzibą przy ul. Kasprzykiewicza 153;
 9. oddziału przedszkolnego (roczne przygotowanie przedszkolne) w Szkole Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Zagościńcu z siedzibą przy ul. Szkolnej 1;
 10. Przedszkoli Publicznych „Bambi” z siedzibą w Duczkach przy ul. Szosa Jadowska 9 i Lipinkach przy ul. Wiśniowej 1;
 11. Przedszkola Publicznego „Kraina Przedszkolaków” z siedzibą przy ul. Kurkowej 15 oraz do oddziałów przy ul. Niepodległości 19;
 12. Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” z oddziałami integracyjnymi z siedzibą przy ul. Orwida 22;
 13. Publicznego Przedszkola „Zaczarowany Zamek” z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 112A.

W postepowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział dzieci:

• z odroczonym obowiązkiem szkolnym*,

• sześcioletnie (urodzone w 2018 roku)

• pięcioletnie (urodzone w 2019 roku),

• czteroletnie (urodzone w 2020 roku),

• trzyletnie (urodzone w 2021 roku).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 20 lutego 2024 r.

do 27 lutego 2024 r. do godz. 15.00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 marca 2024 r.

od godz. 9.00

do 19 marca 2024 r.

do godz. 14.00

od 5 czerwca 2024 r.

od godz. 9.00

do 11 czerwca 2024 r.

 do godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych **

10 kwietnia 2024 r.

do godz. 12.00

18 czerwca 2024 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia ***

od 10 kwietnia 2024 r.

 od godz. 13.00

do 17 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00

od 18 czerwca 2024 r. godz. 13.00

do 20 czerwca 2024 r. do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 kwietnia 2024 r.

do godz. 15.00

21 czerwca 2024 r.

do godz. 12.00

** Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do żadnego z wybranych przedszkoli, rodzicom/opiekunom prawnym zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

*** UWAGA! Niepotwierdzenie woli w powyższych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Wypełnianie wniosku

Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić w systemie dostępnym na https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl

Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole dla swojego dziecka rejestrują się w systemie poprzez wpisanie: numeru PESEL, imienia i nazwiska dziecka.

Następnie należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, rodziców/opiekunów prawnych, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

Składanie wniosku

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola elektronicznie:

− Rodzice/opiekunowie prawni posiadający profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w postaci papierowej:

−  Rodzice/opiekunowie prawni nie mający możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, wypełniają wniosek w formie elektronicznej, następnie drukują, podpisują i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, składają w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać (oboje rodzice/opiekunowie prawni) i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Dotyczy obydwu form składania wniosku.

Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.

Instrukcja postępowania z aplikacją Nabór

• wejdź na stronę https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl

1. Kliknij „Zarejestruj się”.

2. Podaj nr PESEL, imię i nazwisko dziecka.

3. Uzupełnij dane o kandydacie.

4. Uzupełnij dane rodziców/opiekunów prawnych.

5. Wybierz preferowane placówki.

6. Wybierz kryteria, które spełnia kandydat

7. Zapoznaj się z pouczeniami i zaznacz wymagane zgody i oświadczenia.

8. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z

wynikami rekrutacji).

9. Wydrukuj Wniosek o przyjęcie kandydata, w przypadku składanie wersji papierowej w placówce, natomiast w przypadku składania elektronicznego należy podpisać profilem zaufanym.

Wzory oświadczeń znajdują się w ikonie – „Pliki do pobrania, instrukcje”.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących KOMPLEKSOWEGO SYSTEM REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI znajduje się w folderze Pliki do pobrania, instrukcje.

Kryteria rekrutacyjne oraz (dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów)

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wołomin.

W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 1000 punktów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn. zm.):

*wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo Oświatowe);

**samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 43 ustawy Prawo Oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowo są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia).

Kryteriami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są:

 1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania w odległości do 3 km od przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie) – 100 pkt;
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Wołominie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)) – 80 pkt;
 3. dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny mieszka w Wołominie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)) – 40 pkt;
 4. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym) – 25 pkt;
 5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola (potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola) – 15 pkt;
 6. dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola) – 5 pkt.

Procedura odwoławcza

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia ww. wniosku.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor ma 3 dni na rozpatrzenie odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W dniach od 5 czerwca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. w tych przedszkolach, które będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.