Przedszkole nr 2

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP
https://p2.info-bip.pl/ oraz strony internetowej
https://przedszkole2wolomin.eprzedszkola.pl/ 

Stan dostępności cyfrowe

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 21.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: przedszkole2wolomin@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 776 21 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W takim żądaniu prosimy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe,
  • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki, ul. Polna 32, 05-200 Wołomin

Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. Wejście do budynku prowadzi od ul. Polnej. Przed wejścia znajdują się schody. Obok schodów jest podjazd, umożliwiający dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Przy wejściu nie ma głośników z systemem dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, szatnia, pomieszczenia na parterze. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc  parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajl'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku przedszkola nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Aplikacje mobilne - brak